Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden YouGottaBelieve

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen en online programma’s die door YouGottaBelieve worden georganiseerd en aangeboden. YouGottaBelieve organiseert live evenementen en biedt online programma’s aan. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de navolgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen zijn voor alle deelnemers beschikbaar op de website van YouGottaBelieve (www.yougottabelieve.nl). Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement of toegang kopen tot een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Online programma’s

Op de website (yougottabelieve.nl) waarop het programma wordt verkocht, staat de inhoud van het programma omschreven en staat weergegeven wat een deelnemer van het programma kan verwachten. Ook de kosten voor deelname worden vermeld op de website.

 

Betaling online programma’s

Betaling van het programma gebeurt via de webshop bij aankoop van het programma. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur. Indien termijnbetalingen mogelijk zijn, dan gaat een deelnemer door de eerste termijnbetaling akkoord dat YouGottaBelieve volgende termijnen automatisch mag incasseren. Indien volgende termijnen niet geïncasseerd kunnen worden, zal de toegang tot het programma worden beeïndigd. Het is dan helaas niet meer mogelijk om het programma te volgen. Ook is toegang tot delen van het programma niet meer mogelijk. Door akkoord te gaan met betaling in termijnen is een deelnemer hiervan op de hoogte.

 

Annulering

Na aanvang van een online programma is het niet mogelijk deze aankoop te annuleren, tenzij dit specifiek in de voorwaarden van het betreffende programma is aangegeven. Met aanvang van een programma wordt bedoeld: het moment waarop deelnemer toegang krijgt tot de online omgeving met beschikbaar lesmateriaal, zoals video’s en werkboeken (pdf).

 

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer van een online programma niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het programma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij YouGottaBelieve hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 

Live evenementen

Van al onze evenementen staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

 

Verhindering live event

Tickets die zijn gekocht voor een YouGottaBelieve event staan op naam. Annulering is niet mogelijk. YouGottaBelieve geeft nooit geld terug voor een ticket van een live event. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt overdragen ticket. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, neem dan contact op met ons team op.

 

Overdragen ticket

Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 3 dagen voor het evenement. Neem in dit geval contact op met ons team op info@yougottabelieve.nl

 

Doorverkopen ticket

Een ticket doorverkopen is ook mogelijk, indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht. Hiervoor is een speciale regeling van toepassing. Neem in dit geval contact op met ons team op info@yougottabelieve.nl

 

Wijziging evenement

Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal YouGottaBelieve elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. YouGottaBelieve zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien deze onvoorziene omstandigheid zich mocht voordoen, zal YouGottaBelieve er alles aan doen om een passende oplossing te vinden.

 

Gedragsregels

Om onze live evenementen ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien;je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt, je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van YouGottaBelieve, indien je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt (langer dan 3 minuten) je het evenement op welke wijze dan ook verstoort je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*

In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live en online evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 3 minuten. Ook is het niet toegestaan om beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Tijdens momenten van meditatie of visualisatie is het nooit toegestaan om opnamen te maken (video én audio). Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet verder mag deelnemen aan het evenement.

Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij YouGottaBelieve hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het event die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 

Beeld- en portretrechten

YouGottaBelieve kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. YouGottaBelieve heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan YouGottaBelieve om deze beelden te kunnen gebruiken.

 

Gezondheid

Wanneer je deelneemt aan een evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij YouGottaBelieve.

 

Aansprakelijkheid

YouGottaBelieve doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. YouGottaBelieve is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een evenement of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. YouGottaBelieve en Des Balentien kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Onze live evenementen en (online) coachingsprogramma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel te bereiken en een positief verschil maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Alle producten en diensten die YouGottaBelieve aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit programma, in deze masterclass, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (YouGottaBelieve en/of Des Balentien) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

We willen deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@yougottabelieve.nl

 

 

Privacy

YouGottaBelieve respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming. YouGottaBelieve zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. YouGottaBelieve gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren: Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door YouGottaBelieve, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. YouGottaBelieve verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.